عبادت هفتاد جزء است ، بهترین جزء آن طلب ( روزی از راه ) حلال است. حضرت محمد (ص)
An error has occurred. Error: is currently unavailable.
An error has occurred. Error: is currently unavailable.