سوالات متدوال کمیسیون ماده 77
Header Text
1: وظیفه کمیسیون ماده 77 چیست ؟
2: آرای کمیسیون ماده 77 قابل تجدید نظر خواهی هست یا خیر ؟
3:اجرائیه ثبت چه زمانی صادر می شود ؟
4:نحوه اقدام بعد از صدور اجرائیه ثبت چگونه است ؟

1: وظیفه کمیسیون ماده 77 چیست ؟

ماده 77 قانون شهرداریها: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر  را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

2: آرای کمیسیون ماده 77 قابل تجدید نظر خواهی هست یا خیر ؟

خیر ، آرای صادره کمیسیون های ماده 77 قطعی و لازم الاجرا بوده و در کمیسیون قابل تجدید نظر نیست  و در صورت رای دیوان عدالت اداری به کمیسیون همعرض ارجاع  می گردد. شایان ذکر است دیوان عدالت اداری می تواند در صورت اعلام شکایت متقاضیان به موضوع رای صادره در کمیسیون ماده 77 رسیدگی و صدور رای نماید


3:اجرائیه ثبت چه زمانی صادر می شود ؟

هر گاه مودی نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در رای کمیسیون های ماده 77 اقدامی ننماید مراتب از طرق صدور اجرائیه در اداره ثبت اسناد پیگیری و اقدام خواهد شد . و در صورت پرداخت مبلغ رای در این مرحله ربع و عشر و یا نیم عشر دولتی تعلق خواهد گرفت.

4:نحوه اقدام بعد از صدور اجرائیه ثبت چگونه است ؟

بعد از صدور اجرائیه در صورتیکه مودی در مهلت مقرر اقدام به پرداخت وجه اجرائیه ننماید مراتب به وسیله نمایندگان دادستانی ، ثبت ، نیروی انتظامی ، و شهرداری از طریق توقیف اموال ، توقیف حسابهای بانکی مودی ، ممانعت خروج از کشور و ...... اقدام خواهد شد.